ОмскАвтоСклад

Бригадирівська сільська рада Балаклійського району

Регламент

                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                рішенням 43-VІІ 

                                                                       VІ сесії VІІ скликання  Бригадирівської

  сільської ради від 10 березня 2016 року.

 

                                                          Р Е Г Л А М Е Н Т

                                               Бригадирівської сільської ради

                                           Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

Стаття І.І.

   Порядок діяльності Бригадирівської сільської ради, її депутатів, посадових осіб і органів визначається Конституцією України, законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, цим Регламентом.

 Стаття І.2.

   Регламент Бригадирівської сільської ради затверджується рішенням ради, прийнятий більшістю від загальної кількості обраних депутатів. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.

У випадках прийняття законодавчих актів, що призвело до виникнення розбіжностей окремих положень цього Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.

Інші зміни і доповнення до Регламенту приймаються до розгляду радою за ініціативою постійних комісій, голови ради, а також за вимогою більше ніж 1/3 від загальної кількості обраних депутатів.

 Стаття І.3.  Гласність і відкритість діяльності сільської ради.

 1. Засідання сільської ради та постійних комісій є відкритими і гласними.
 2. За рішенням ради можуть проводитись її закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань. На закритому засіданні ради мають право бути присутні особи, присутність яких за визначенням ради необхідна для розгляду відповідного питання.

Стаття І.4.

1. На засіданні сільської ради, постійних комісій, виконавчого комітету можуть бути присутні за запрошенням депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів.

Головуючий на сесії ради повідомляє депутатам про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням. Цим особам, за рішенням ради, може бути надане право виступити на засіданні ради.

2. Особи, присутні на засіданнях ради, та її органів не повинні порушувати порядок, стримуються від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні. У разі не дотримання цих вимог вони за розпорядженням головуючого на засіданні можуть бути виведені із приміщення засідання.                             

 

Розділ ІІ. СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

 

Стаття 2.1. Перша сесія сільської ради нового скликання.

 1. Першу сесію сільської ради скликає і веде голова територіальної виборчої комісії.
 2. Територіальна виборча комісія забезпечує депутатів ради нового скликання довідковими матеріалами про обраних депутатів сільської ради, пропозиції щодо порядку денного її проведення, питання, які передбачається внести на її розгляд згідно з законодавством, формування органів ради.
 3. Перше, після виборів, пленарне засідання ради відкриває голова виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів та визначення повноважень депутатів.
 4. До порядку денного першої сесії включаються такі питання:  про обрання секретаря сільської ради, виконавчого комітету; утворення і обрання постійних комісій ради, обрання їх голів: 

                                

Стаття 2.2. Скликання і підготовка сесій.

 1. Сесія сільської ради скликається головою ради в міру необхідності, але не менше як один раз на квартал.
 2. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Стаття 2.3. Скликання і підготовка позачергових сесій.

 1. Позачергові сесії скликаються за розпорядженням сільського голови, пропозицією не менше як третини від загальної кількості обраних депутатів ради, постійної комісії.
 2. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії, підписані ініціаторами, подаються сільському голові з зазначенням питань, за можливістю, з наданням проектів документів, розгляд яких пропонується.
 3. Інформація про позачергову сесію повідомляється відповідно до правил, передбачених п.2 ст.22, не пізніше як за 2 дні до сесії.

Стаття 2.4. Правомочність сесії.

 1. Правомочність сесії визначається за умовами, передбаченими законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
 2. Перед кожним засіданням ради проводиться поіменна реєстрація депутатів. Сільський голова повідомляє про кількість депутатів, які присутні на засіданні і про кількість відсутніх, про яких відомо, що вони відсутні з поважних причин.
 3. Перед проведенням голосування з проектів рішення сільський голова зачитує вимогу, заявлену депутатською групою, проводить перевірку кількості депутатів, присутніх на засіданні. Якщо голосування не може проводитись у зв’язку з відсутністю на засіданні достатнього кількості депутатів, голова викликає або закриває засідання.

Стаття 2.5. Ведення сесії ради.

 1. Сесії ради скликає, веде і закриває сільський голова, крім випадків, передбачених законодавством.
 2. Діловодство ради ведеться українською мовою.
 3. Головуючий на засіданні має право:

-         в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань:

-         що до / засідання / ходу засідання:

-         ставити запитання:

-         у випадках, передбачених регламентом, позбавляти виступаючого слова:

-         виступити поза чергою з продовженням при цьому часу, відведеного для дебатів.

Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо виступаючих і їх виступів, крім випадків, передбачених Регламентом.

4.   Тривалість роботи сесії і перерви в її роботі визначається рішенням ради, виходячи з прийнятого порядку денного, кількістю включених до нього питань і часу необхідного для всебічного обговорення і вирішення поставлених питань.

Стаття 2.7. Секретар сесії.

 1. Секретар сесії організує ведення протоколу, записує депутатів на виступ, реєструє депутатські запити, заяви, довідки, скарги, забезпечує передачу цих документів виконавцям.
 2. Секретар сесії забезпечує оформлення протоколу сесії не пізніше як у 10-ти денний термін, виконує інші функції за дорученням сесії.

 

Стаття 2.8. Підготовка питань на розгляд сесії.

                            Порядок денний сесії.

 1. Проект порядку денного сесії готується сільським головою за пропозиціями депутатів, депутатських груп, постійних комісій.
 2. Пропозиції до проекту порядку денного сесії вносяться сільському голові в письмовій формі не пізніше як за 10 днів до відкриття чергової сесії. Пропозиція подається з супровідною запискою і проект рішення.
 3. Після реєстрації пропозиції разом з іншими матеріалами передаються у відповідальні комісії ради з її функціональною спрямованістю. При цьому встановлюється строк для розгляду їх у комісії і підготовки нею висновків щодо запропонованого питання та проекту, про що повідомляється автору.
 4. Комісія розглядає пропозицію та проект на засіданні з запрошенням його автора, а при необхідності, з залученням спеціалістів з обговорюваного питання. Висновки комісії повинні обов’язково мати обґрунтування щодо законності та доцільності прийняття рішення, пропозиції щодо порядку подальшої роботи над ним. Комісія має право підготувати свій проект рішення з запропонованого питання, у якому може викласти альтернативні варіанти спірних положень. У випадках невідповідності запропонованого проекту вимогам чинного законодавства він повертається автору із зазначенням мотивів повернення.
 5. З урахуванням висновків комісії сільський голова приймає рішення про включення питань до проекту порядку денного сесії, про що видається розпорядження.
 6. Термінові питання можуть вноситись в порядок денний у ході сесії за рішенням ради.
 7. В порядок денний кожної сесії включаються питання про хід виконання раніше прийнятих рішень, про депутатські запити.
 8. Проект порядку денного сесії сформований відповідно до вимог цієї статті, обговорюється в цілому більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні.
 9. Рішення щодо формування порядку денного приймається більшістю від загальної кількості обраних депутатів.

                          

Стаття 2.9. Порядок розгляду питань на сесії.

 1. Час, який надається для доповіді з питань порядку денного сесії, не може бути більше 20 хвилин, співдоповіді 10 хвилин, заключного слова 5 хвилин. Виступаючим у дебатах надається час тривалістю не більше 5 хвилин. Для повторних виступів у дебатах, виступів з порядку ведення, з мотивів голосування, а також для внесення пропозицій, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень і довідок, внесення поправок надається до 2 хвилин, для заяв, внесення запитів – до 3 хвилин.
 2. Для надання слова на більш тривалий час, ніж встановлено п. 1 цієї статті головуючий на засіданні ради за проханням окремого виступаючого, за згодою більшості присутніх депутатів, може продовжити йому час для виступів.
 3. Запис для виступу у дебатах проводиться під час розгляду питання через секретаря письмово. Депутати виступають в порядку черговості подання заяви. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу й у випадку усного звернення депутата або іншої особи, якщо в цьому є потреба. На засіданні ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні. Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості, встановленої для виступаючих на підставі їх заяв. У разі відсутності депутата в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від виступу.
 4. З одного питання депутат може виступити не більше двох разів не рахуючи випадків виступу щодо порядку ведення сесії. Слово для довідки, відповіді на запитання або дачі пояснень може бути, щодо порядку ведення засідання ради і з мотивів голосування, і повинно бути надано головуючим на засіданні позачергово, але не перериваючи виступаючого.
 5. Перед розглядом питання рада може визначити загальний час для обговорення або час для запитань і відповідей, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова. Якщо з витоком часу, відведеного для дебатів, більше 1/5 депутатів від кількості обраних наполягає на наданні слова депутатам, головуючий зобов’язаний надати слово не більше як трьом депутатам. Рішення про дострокове припинення дебатів приймається більшістю присутніх на засіданні депутатів. Тексти виступу депутатів, які записувалися для виступу, але не змогли проголосити їх у зв’язку з припиненням дебатів, за проханням депутатів повинні бути включені до протоколу сесії, якщо були подані секретареві сесії відразу після закінчення сесії.
 6. Запитання до доповідача або співдоповідача депутати ставлять у письмовій або усній формі. Відповіді на них даються зразу після доповіді або співдоповіді спочатку на письмові запитання, а потім на усні. Депутат має право при розгляді кожного питання ставити в усній та письмовій формі не більше двох запитань.
 7. Перед кожним виступом депутат зобов’язаний називати своє прізвище і номер виборчого округу. Виступаючий на сесії не повинен вживати у своїй промові грубих і не коректних висловів або закликати на незаконні дії. У разі таких висловів і закликів головуючий повинен зробити попередження про їх неприпустимість. Після другого попередження виступаючий позбавляється слова. У цьому випадку питання про поведінку депутата за рішенням ради може бути передано комісії з питань депутатської діяльності, етики місцевого самоврядування. Цим особам слово для повторного виступу з обговорюваного питання не надається. Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошували інші виступаючі під час обговорення, або у випадку, якщо він відхиляється від теми, головуючий на засіданні може звернутись до нього з проханням відповідно скоротити, закінчити або дотримуватись обговорюваного питання.
 8. В кінці кожного засідання відводиться 15 хвилин для заяв, запитань депутатів, визнання звернень депутатів, депутатських запитів, відповідей посадових осіб на запитання депутатів. Для оголошення звернень депутатів відводиться до трьох хвилин кожному, для відповідей на запити і запитання депутатів до 5 хвилин. Дебати по заявах депутатів не відкриваються.

 

Стаття 2.10. Прийняття рішень.

 1. Рішення сільської ради, крім процедурного або зазначеного у законі та Регламенті окремо, вважаються прийнятими, якщо їх обговорення за них проголосувала більшість від загальної кількості обраних депутатів.
 2. Рішення щодо застосування заходів до забезпечення депутатів на засідання ради, а також рішення про перенесення дати чи часу засідання, приймається більшістю голосів депутатів присутніх на засіданні, незалежно від їх кількості.
 3. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні депутатів, за винятком випадків, окремо передбачених у Регламенті і законодавстві.
 4. Рішення сільської ради приймаються відкритим нефіксованим голосуванням та таємним голосуванням.
 5. За рішенням ради таємне голосування може проводитись шляхом подачі бюлетенів, в цьому випадку результати голосування підраховуються лічильною комісією, обраною радою.
 6. Обрання, призначення або затвердження посадових осіб чи колегіальних органів у раді проводиться таємним голосуванням, шляхом подачі бюлетенів. Рада може прийняти рішення про таємне голосування щодо кандидатур за списком, якщо інше не передбачено законодавством.

Стаття 2.11. Дисципліна та етика пленарних засідань.

 1. На засіданні ради виступаючий не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних та насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити оратора про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторення порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.
 2. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий на засіданні, після двох попереджень, позбавляє його слова. Та частина виступу оратора, яка ви говорена після позбавлення його слова не заноситься до протоколу.
 3. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні не вірно тлумачить його слова або дії, він може у письмовій формі звернутись до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. У цьому випадку надається слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування.
 4. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджує його персонально, закликає до порядку.
 5. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

 

Стаття 2.12. Протокол сесії.

 1. Засідання сесії сільської ради протоколюється. Ведення протоколу здійснює секретар сільської ради. У протоколі засідання зазначається дата, проведення засідання сесії, кількість депутатів присутніх на засіданні, питання порядку денного внесені на розгляд сесії, прізвище головуючого на засіданні і виступаючих, всі винесені на голосування питання і пропозиції, поіменні результати голосування і прийняті рішення.

 

Розділ ІІІ. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ РАДИ.

Стаття 3.1. Депутати.

 1. Порядок діяльності депутатів у раді та її органах визначається законодавчими актами, зазначеними у статті 1.1.
 2. Депутат зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданні ради та її органів.  Відсутність депутата на засіданні ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин. У разі неможливості брати участь у роботі ради в означених випадках депутат повинен письмово, з зазначенням причини завчасно повідомити про це голову ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії – голову цієї комісії у тому ж порядку. У разі не виконання депутатом цієї вимоги, за рішенням комісії з питань депутатської діяльності, етики місцевого самоврядування ради, дає комісії письмові пояснення з цього приводу. У випадках неодноразового нез’явлення на сесії, засідань постійної комісії без поважних причин, рада за поданням комісії з питань депутатської діяльності, етики місцевого самоврядування ради, розглядає це питання і при необхідності звертається до виборців з пропозицією про відкликання цього депутата.
 3. Депутат не має права не брати участь у голосуванні, за винятком випадків, якщо рада приймає окремо рішення щодо нього персонально.
 4. Якщо депутат допускає образливі або лайливі висловлювання щодо інших депутатів або вчиняє дії, не сумісні з правилами депутатської етики, радою до нього за висновком комісії з питань депутатської діяльності, етики місцевого самоврядування ради, можуть бути застосовані такі заходи впливу : попередження, догана, сувора догана.

 

 

Стаття 3.2. Групи депутатів.

 1. Депутати сільської ради можуть добровільно об’єднатись у депутатські групи за кількістю, не меншою 4 чоловік. Жодний з депутатів не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи. Голова ради до складу депутатських груп не входить.
 2. Порядок роботи депутатської групи, умови вступу до неї депутатів, виходу чи виключення з неї, визначаються самою депутатською групою.
 3. Депутатські групи реєструються головою ради, про що він видає розпорядження. Про створення депутатської групи голова доводить до відома депутатів, інформує про її склад та уповноважених представників. Список членів депутатської групи після її реєстрації поширюється серед депутатів, у тому ж порядку повідомляється про зміни у складі депутатських груп. При скороченні складу депутатської групи нижче встановленої кількості /п.1./ вона оголошується головою ради розпущеною. Для реєстрації депутатської групи на ім’я голови ради подається підписане персонально депутатами письмове повідомлення про її створення з вказівкою на її назву, мету чи завдання, персональний склад та партійну належність членів групи, а також на депутатів, які уповноважені представляти групи.
 4. Кожна депутатська група має гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного, у тому числі і після припинення дебатів.
 5. Депутатська група не має право виступати від імені сільської ради.
 6. За зверненням уповноваженого представника депутатської групи, працівниками сільської ради, розповсюджується серед депутатів підготовлені ними матеріали, як офіційні документи, якщо вони не суперечать Конституції України та чинному законодавству.
 7. Голова сільської ради надає допомогу депутатським групам у здійсненні ними своїх функцій у раді.

 

Стаття 3.3. Голова ради.

 1. Сільський голова обирається таємним голосуванням, виборцями, які проживають на відповідній території адміністративно - територіальної одиниці, по єдиному одномандатному виборчому округу.
 2. Сільський голова виконує свої обов’язки до обрання голови сільської ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень сільського голови відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
 3. Сільський голова працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадянських засадах / крім викладацької, наукової та творчої роботи у поза робочий час /, займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.
 4. У своїй діяльності сільський голова є підзвітний раді і може бути звільненим з посади виборцями.

5. Сільський голова.

1. Скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради.

2. Забезпечує підготовку сесії ради, і питання, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконання, організує контроль  за її виконанням.

3. Вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури ради, її виконавчого апарата, витрат на їх утримання.

4. Координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

5. Організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

6. Здійснює керівництво виконавчим комітетом ради.

7. Є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарата.

8. Представляє раду у відносинах з державними органами, іншими колективами.

9. Звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік.

 Стаття 3.4. Порядок дострокового припинення повноважень депутата.

1. Повноваження депутата сільської ради припиняються достроково у випадках, передбачених статтею 3 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад депутатів”. Крім того сільська рада може достроково припинити повноваження депутата у випадках:

- подання ним заяви про складання депутатських повноважень.

- набрання щодо нього законної сили обвинувачення судовим вироком, за яким депутата засуджено до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі.

- припинення ним роботи на території відповідної ради в випадку постійного проживання за її межами.

2. Питання про дострокове припинення повноважень депутата попередньо розглядається у комісії з питань депутатської діяльності, етики місцевого самоврядування, яка подає свої висновки з цього питання до ради.

3. Рада виносить рішення про дострокове припинення повноважень депутата, доводить до виборчої комісії для вирішення нею питання про проведення виборів депутатів замість тих, які вибули.

 

Розділ ІV. КОМІСІЇ РАДИ.

 1. Повноваження та порядок утворення постійних комісій сільської ради визначаються законодавством про місцеве самоврядування. Завдання компетенції постійних комісій визначаються Положенням та цим Регламентом, а також рішенням районної ради.
 2. Порядок діяльності постійних комісій визначається законодавством про місцеве самоврядування.
 3. Постійні комісії сільської ради утворюються з числа депутатів ради на першій сесії сільської ради нового скликання на строк її повноваження у складі голови та членів комісії. Кількісний склад кожної постійної комісії визначається сільською радою.
 4. У разі необхідності можуть бути утворені нові постійні комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінено їх  кількісний склад, переобрано персональний склад.
 5. Голови постійних комісій обираються радою за поданням голови ради.
 6. Персональний склад членів постійних комісій сільської ради обирається окремо або за списком всіх комісій без дебатів. Всі члени комісій користуються рівними правами. Депутати можуть бути лише членами однієї комісії.
 7. До складу постійних комісій не може бути обрано голову ради.
 8. Про утворення постійних комісій, обрання їх голів та персональний склад їх членів, рада приймає відповідні рішення.

 

Стаття 4.2. Порядок організації роботи комісій ради.

 1. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.
 2. Засідання комісії, як правило, проводиться відкрито, але за своїм рішенням комісія має право провести закрите засідання.
 3. За розпорядженням голови ради кожній постійній комісії для проведення засідань надається приміщення, створюються інші необхідні умови для її діяльності. При користуванні наданим приміщенням голова і члени постійної комісії додержуються встановленого внутрішнього режиму, дбайливо ставляться до наданих матеріальних цінностей.

 

Стаття 4.3. Тимчасові контрольні комісії ради.

1.Тимчасові контрольні комісії є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належить до повноважень місцевого самоврядування.

2. Рішення про створення тимчасової /комісії/ контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову, вважається прийнятим, якщо за це проголосувало більше депутатів від загального складу ради.

3. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради приймаються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

Стаття 4.4. Лічильна комісія.

 1. Лічильна комісія обирається радою для проведення таємного голосування шляхом подачі бюлетенів і визначення його результатів.
 2. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря. Засідання лічильної комісії проводиться лише відкрито. У складі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включено до бюлетенів для таємного голосування.

 

Розділ 5. Здійснення радою та її органами контрольних функцій і повноважень.

Стаття 5.1. Контроль за виконанням рішень сільської ради.

 1. Сільська рада безпосередньо або через створені нею постійні та контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень у відповідності з діючим законодавством про місцеві ради та цим Регламентом.
 2. Контроль за виконанням рішень ради організовує її голова. Питання про хід виконання рішень ради включається до порядку денного кожної сесії.
 3. У рішенні сільської ради, як правило, зазначається питання про покладення контролю за його виконанням на відповідну комісію ради. Тексти цих рішень одразу після прийняття, але не пізніше 3-денного строку після закриття сесії, передаються до відповідних комісій.

 

Стаття 5.2. Розгляд депутатських запитів.

 1. Депутати сільської ради згідно з законодавством про місцеві ради та статус депутатів місцевих рад мають право звертатись до голови, керівників підприємств, організацій і установ, розташованих на території ради, незалежно від форм власності з депутатськими запитами. Порядок розгляду депутатських запитів визначається законодавством та цим Регламентом.
 2. Звернення депутата до посадових осіб, вказаних в п.1 статті, з вимогою вирішити питання, дати офіційне роз’яснення або викласти позицію з питань їх компетенції визначається депутатським запитом у випадках коли воно стосується питань, які мають суспільне значення у масштабі території ради. Рішення про визначення звернення депутата депутатським запитом приймається більшістю голосів присутніх на засіданні депутатів. Разом з цим рада доручає відповідній постійній комісії підготувати проект рішення з депутатського запиту для розгляду на сесії, встановлює строк для надання відповіді на нього.
 3. Текст запиту доводиться до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто, головою ради, який одночасно повідомляє їх про обов’язкове надання на нього відповіді у встановлений радою строк.
 4. Рада розглядає відповідь на депутатський запит на сесії. По депутатському запиту може проводитись обговорення і приймається рішення. При обговоренні відповіді на депутатський запит на сесію може запрошуватись посадова особа, до якої буде зроблено запит.

Розділ 6. Виконавчий комітет сільської ради.

 1. Виконавчий комітет сільської ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, та іншими Законами.
 2. Виконавчий комітет сільської ради утворюється сільською радою. Його структура і чисельність, встановлюється радою за поданням її голови.
 3. Виконавчий комітет ради за посадою очолює голова сільської ради.  

 

 

Секретар сільської ради                                    О.В.  Углевата